Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

Demonstrátori pályázat

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Pályázati felhívás

 

BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

 

demonstrátori megbízatás ellátására a 2016/2017. tanév tavaszi szemeszterére

 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéke

 

ezúton pályázatot ír ki demonstrátori feladatok ellátására a PTE BTK Demonstrátori Szabályzata alapján a 2017. februártól 2017. májusig terjedő időszakra.

 

 

 

Szemeszterenként egy demonstrátor választható minden tanszéken. A pályázat a tanszék döntése alapján egy demonstrátorra és egy szemeszterre szól.

 

 

 

A demonstrátor a PTE BTK tanszékeinek oktatói és tudományos tevékenységében közreműködő egyetemi hallgatója, akit az tanszék javaslatára a Kar dékánja és a Kari Tanács az eredményes tudományos diákkörös munkát végző és jó tanulmányi eredményt felmutató hallgatók közül pályázat alapján választ ki, és ezzel jogosulttá válik a közéleti ösztöndíj-pályázaton való részvételre.

 

Demonstrátori megbízás adható azon hallgatónak, aki nappali tagozatos, adott félévre bejelentkezett hallgató, a számára előírt fizetési kötelezettségeknek eleget tett és kurzust vett fel, illetve akinek magatartása, közösségi munkája példás és a választott szakterületen kiemelkedő eredményt ért el, továbbá aki kari vagy országos diákköri pályamunkát készített.

 

 

 

A demonstrátorok feladata, hogy oktatói támogatással

 

  • elmélyülten tanulmányozzák kiválasztott tudományos témájukat és intenzívebb elméleti és gyakorlati képzést kapjanak e területen;

  • e megbízás révén már egyetemi tanulmányaik alatt felelősséggel bekapcsolódjanak az oktató- és kutatómunkába, és abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzenek;

  • kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak, és segítség őket tanulmányaik során;

  • tevékenységük során rendszeresen és eredményesen részt vegyenek a kari és országos tudományos diákköri munkában.

 

A demonstrátori tevékenység beosztását és a feladatkört az érintett tanszék vezetője határozza meg a PTE BTK Demonstrátori Szabályzatában foglalt irányelvek figyelembe vételével.

 

A demonstrátori tevékenység beosztását és a feladatkört az érintett intézeti tanszék vezetője határozza meg.

 

  • vállalja a Kutatószoba felügyeletét, könyv- és iratállományának gondozását

  • vállalja, illetve irányítja a tanszék hallgatói rendezvényeinek szervezését

 

 

 

A demonstrátor - feladatainak ellátása érdekében - heti 10 órát köteles tölteni a felelős szervezeti egységénél. A demonstrátort a feladata elvégzéséért a HÖK részére benyújtott pályázatot követően intézményi közéleti ösztöndíj illetheti meg, mely nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 10%-át (2015. évben megállapított 11.900 Forint / hó).

 

A Dékán és a Hallgatói Önkormányzat elnöke kérésére a demonstrátorok tevékenységükről kötelesek a félév közben egy alkalommal szóban a HÖK által szervezett fórumon, és a félév végét követő 2 héten belül írásban beszámolni.