Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

Aktuális kutatási projektek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Vernacular religion on the boundary of Eastern and Western Christianity: continuity, changes and interactions (Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán: folyamatosság, változások és kölcsönhatások) 
European Research Council  (Európai Kutatási Tanács) Advanced Grant
Futamidő: 2013-2018, 2 millió Euro
Vezető kutató: Pócs Éva, DSc

Az Advanced Grant az Európai Bizottság és az Európai Kutatási Tanács közös, egyéni alapkutatásokat támogató ösztöndíja, amely ma Európában az egyik legrangosabb szakmai elismerést és anyagi támogatást jelenti, amelyet a Bizottság adhat. A pályázat célja egy Pócs Éva professor emeritus vezetésével működő önálló kutatócsoport anyagi feltételeinek biztosítása 5 éven keresztül. A kutatásra több mint 2 millió eurót nyert el a csoport, amelynek a fele a csoport 14 (többségében fél munkaidős) tagjának a fizetése, másik fele a kutatáshoz szükséges felszerelést, terepmunkát, konferenciákat, publikációkat finanszírozza. A leendő csoporttagok a PTE nyugdíjas oktatói, PhD hallgatói vagy jelenleg állás nélküli fiatal kutatók, valamint 4, budapesti, kolozsvári egyetemekről és kutatóintézetekből ide szerződő kutató.

A kutatás célja a népi vallás néhány kulcsjelenségének antropológiai, történeti és folklorisztikai vizsgálata Közép-Kelet-Európa egy vallási határzónájában, A latin és bizánci kereszténység európai kezdetei óta kulturális és vallási kapcsolatok, párhuzamok és ellentétek állandóan változó konstellációi jellemzőek. Ezeknek a helyi vallásokban való múltbeli és jelenbeli lecsapódásait és folklorisztikus reprezentációit tervezi a csoport vizsgálni, az eltérő felekezetek határzónájában, illetve vegyes vallású hagyományos falusi közösségekben (magyar, román, szerb, horvát és vegyes etnikumú falvakban).

A tervezett kutatás kulcskérdései: felekezetközi kölcsönhatások, együttműködés, ellentétek és konfliktusok, a vallás, mint identitásformáló tényező, a hivatalos vallás és a laikus vallásosság viszonya, a vallásos világkép és a vallási normák szerepe a múltbeli és mai közösségekben, a hagyományos vallásos világkép modernizálódása és globalizálódása, az ezoterikus, spirituális New Age vallásosság megjelenése. A jelenkutatás kereteiben az egész vallási mezőre kiterjedő vizsgálatokat is tervez a csoport, négy közösségben. Néhány kiemelt kulcstémát (a szentkultusz, természetfeletti kommunikáció, gyógyítás, demonológia és boszorkányság) tág időbeli kontextusban, történeti aspektusú, archivális anyagon végzett vizsgálatoknak is alávetve terveznek kutatni, eltérő társadalmi környezetekben, különböző idősíkokban a kora középkortól napjainkig.

A pályázat során megvalósul a vizsgálatba bevont történeti forrásokból egytérinformatikai alapokon nyugvó archívum és történeti dokumentumtár, amely rendezi és közzéteszi a történeti források anyagát. Elkészül 13 szerzőtől 16 önálló könyv, 6 közös tanulmánykötet illetve konferenciakötet, valamint 8 forráskiadvány. A tanulmányok és könyvek nagyobb része nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat, ezek angol nyelvű kiadását is finanszírozza a pályázat.