Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

A Doktori Programról

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz - Kulturális Antropológia Doktori Program

DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE

Iskolavezető: Dr. Fischer Ferenc
Programvezető: Dr. Vargyas Gábor

DOKTORI ISKOLA CÍME

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, 7624 Pécs, Rókus u. 2.

SZAKMAI CÉLOK

A program alapvető célja komplex és interdiszciplináris ismereteket nyújtani a képzés résztvevői számára, melynek következtében képesek lesznek múltbeli és jelenkori magyar és európai, valamint Európán kívüli társadalmak kultúrájának, társadalmának és mindennapi életének elemzésére, értelmezésére. A program keretében a hallgatók betekintést kapnak a legújabb társadalomtudományi elméleti keretekbe, melyek segítségével új kérdésfelvetésekre lesznek képesek. A program célja továbbá a PhD-hallgatók bekapcsolása a tanszék kutatómunkájába.

SZAKMAI LEÍRÁS

A képzés nagy hangsúlyt fektet az elméleti és módszertani ismeretek átadására; a néprajz és kulturális antropológia tudományok hagyományos és legújabb témáit és kérdésfelvetéseit egyaránt kiemelten kezeli (lásd a Kutatási témákat); módszertanát tekintve a legszélesebb palettán mozog (írott források használata, kulturális antropológiai terepmunka stb.); képzésében (kurzusok, előadások), elméleti megközelítésében és kutatási témáiban pedig kifejezetten törekszik az interdiszciplinaritásra.

KUTATÁSI TÉMÁK/TÉMAFELELŐSÖK

    Gazdaság, termelés, piac, árucsere, életmód / Andrásfalvy Bertalan, Kisbán Eszter, Mohay Tamás, Viga Gyula
    Népcsoportok története, együttélése, migráció / Andrásfalvy Bertalan, Mohay Tamás, Seewann Gerhard, Viga Gyula
    Népköltészet, néptánc, népművészet / Andrásfalvy Bertalan
    Alternatív életmód- és társadalmi mozgalmak, ökológiai mozgalmak, alternatív vallásosság / Farkas Judit
    Táplálkozáskultúra / Kisbán Eszter, Kuti Klára, Viga Gyula
    Magyar parasztöltözetek, a ruházat kézműves mesterei / Flórián Mária
    Folklorisztika, szövegfolklór, emlékezetkultúra / Nagy Ilona, Seewann Gerhard
    Kulturális antropológia, szociálantropológia / Farkas Judit, Hesz Ágnes, Nagy Zoltán, Vargyas Gábor
    Vallásantropológia / Farkas Judit, Hesz Ágnes, Nagy Zoltán, Vargyas Gábor
    Néphit, népi vallásosság, népszokás / Pócs Éva, Mohay Tamás, Hesz Ágnes
    Szibéria népeinek kultúrája, posztszovjet modernizáció Szibériában, hantik kultúrája /Nagy Zoltán
    Délkelet-Ázsia és Óceánia néprajza, művészet- és anyagi kultúra, kulturális változás / Vargyas Gábor
    Európai etnológia, tudománytörténet, történeti néprajz / Kisbán Eszter, Kuti Klára, Viga Gyula
    Nemzeti identitáskonstrukciók, nemzeti kisebbségek / Kuti Klára, Seewann Gerhard
    Közép- és délkelet-európai összehasonlító hiedelemkutatás, európai mitológiák, európai vallásetnológia, boszorkányság, halottkultusz, samanizmus / Pócs Éva
    Gazdasági antropológia, alkalmazott néprajzi és antropológiai kutatások / Viga Gyula

SZAKMAI TÁRGYAK

    A kultúra néprajzi és antropológiai vizsgálata, európai etnológia és kulturális antropológia
    Életmód, Az életmód történeti és jelenkori vizsgálata
    Mentalitás, Mentalitás történeti és jelenkori vizsgálata
    Néprajzi és antropológiai társadalomkutatások
    Kutatásmódszertan

A KÉPZÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A képzésben nappali teljes idejű és részidejű hallgatók vesznek részt. A képzési idő 8 félév. A kurzusok anyagából a doktoranduszok minden szemeszter végén a programok sajátosságainak megfelelő vizsgát tesznek. Emellett minden hallgató rendszeres konzultációt folytat témavezetőjével.

FELVÉTELI ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS FELTÉTELEI

    Kitöltött jelentkezési lap. Az űrlap letölthető a www.btk.pte.hu oldalról vagy beszerezhető a programokat szervező tanszékeken, illetve a Doktori Irodában;
    Legalább jó rendű egyetemi oklevél másolata; A felvételi évében végző egyetemi hallgatók esetén ez a dokumentum a szóbeli vizsgán kerül bemutatásra;
    Nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata: legalább egy középfokú “C” típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga;
    Tudományos (szakmai) önéletrajz, publikációs jegyzék;
    Két szakmai ajánlás az alkalmazott nyelvészeti programnál
    A tervezett kutatási téma minimum 5000, maximum 20 000 n terjedelmű leírása a filozófia, pszichológia, történelemtudomány, néprajz, politológia programoknál; 20 000 n az irodalomtudományi programnál
    Témafelvető esszé 3 példányban, körülbelül fél ív – 20 000 n terjedelemben és kutatási terv, ütemezés az alkalmazott nyelvészeti programnál.
    Csak a költségtérítéses-levelező pályázók részéről a munkaadó nyilatkozata arról, hogy lehetővé teszi maximum heti egy napon a konzultációkon való részvételt;
    A jelentkezési vizsgadíj befizetését igazoló postai befizetési szelvény melyet a jelentkezési anyaghoz csatolni kell. A csekk beszerezhető az érintett tanszékeken.

TÁMOGATÁSOK/TÉRÍTÉSEK

A doktori képzésben nappali tagozatos ösztöndíjasként (korlátozott számban), illetőleg levelező-költségtérítéses formában lehet részt venni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK/MEGJEGYZÉS

A felvételi vizsgadíj és a költségtérítés díja a Doktori Szabályzat szerint az oktatói pótlékalap mindenkori mértékétől függően változik.
Információ a http://btk.pte.hu/hallgatoinknak/phd alatt.

ELÉRHETŐSÉGEK

Tudományos titkár:
Dr. Hesz Ágnes egyetemi adjunktus
hesz.agnes.marta@pte.hu
tel: 72/503-600/23523
fax: 72/503-600/23500
web: www.idi.btk.pte.hu