Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

A képzésről + tanterv

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz - Kulturális Antropológia Doktori Program

vezetője:

Dr. Vargyas Gábor, egyetemi tanár
PTE BTK TKI Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék

tudományos titkára:
Dr. Hesz Ágnes, egyetemi adjunktus
PTE BTK TKI Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék

TÁJÉKOZTATÓ

a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz - Kulturális Antropológia Doktori Program (a továbbiakban: Doktori Program)
képzési menetéről

A 2016. szeptemberétől érvényes képzési rendhez lásd: http://www.idi.btk.pte.hu/dokumentumok/idikepzesiterv2017.pdf

A komplex vizsga tételeit és olvasmánylistáját lásd itt

 

RÉGI KÉPZÉS (2016 előtt)

Tanterv:

A Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok Doktori Program

    tantervét lásd itt.
    időtervét lásd itt.
 

A doktori képzés ideje:

3 év (6 félév), melyet max. 6 év alatt kell elvégezni.

A képzés menete:

A képzés 6 félévéből 4 félév kötelező óralátogatást tesz ki. Az 5-6. szemeszterben csak Konzultáció és Kutatás órákat kell felvennie a hallgatónak, kontaktórája nincs.

A képzés első négy félévben félévenként - a tanterv által meghatározott - négy kurzusra kerül sor: 1. Kutatás; 2. Konzultáció; 3. „Alapvizsga"; 4. „A kutatástól a disszertációig. Szemináriumi műhely." (részletesen lásd alább).

A képzés első szemeszterében a hallgatónak teljesítenie kell egy további kurzust, a Doktori Iskola közös kurzusát, melyről a Doktori Iskola tudományos titkára nyújt tájékoztatást.

Az 5-6. félévben már csak a Kutatás és a Konzultáció kurzusokat kell felvennie a hallgatónak.

 

A képzés beosztása - követelmények:

1.     Négy (félévente egy) Kutatás kurzus. Vezeti és értékeli: a doktorandusz konzulense.

A Kutatás kurzus teljesítése: Minden hallgató számára minden félévben kötelező egy szakmai konferencián való részvétel (akár előadóként, akár hallgatóként), és egy rövid, értékelő beszámoló írása a konferenciáról. A beszámolót a hallgató konzulense értékeli.

A Kutatás szeminárium további feladatait illetve teljesítését a konzulens határozza meg és ő is értékeli.

2.     Négy (félévente egy) Konzultáció kurzus. Vezeti és értékeli: a doktorandusz konzulense.

A Konzultáció kurzus teljesítése: Minden hallgató számára minden félév végére kötelező feladat recenzió írása egy, a témájukhoz közel álló, 5 évnél nem régebbi idegen nyelvű könyvről. Terjedelem: minimum 10.000 leütés. A recenziót a hallgató konzulense értékeli.

A Konzultáció kurzus további feladatait illetve teljesítését a konzulens határozza meg és ő is értékeli.

3.     Négy (félévente egy) ún. alapvizsga négy alaptémából. Értékelik: az adott félévért felelős oktatók. A négy téma a következő: anyagi kultúra, folklór, kulturális antropológia, antropológiai-néprajzi módszertan. A négy aktív félév mindegyikének végén egy-egy, a félév elején meghatározott témából kell - szóbeli vagy írásbeli - vizsgát tenni. A teljesítés követelményét, és ehhez tartozó olvasmánylistát a hallgató a félév elején kézhez kapja.

4. „A kutatástól a disszertációig. Szemináriumi műhely."

1. félév: Szakirodalmi beszámoló

A hallgató a saját kutatási témájához kapcsolódó szakirodalmat, a téma kutatástörténetét dolgozza fel és mutatja be szóbeli előadás formájában. A feldolgozott szakirodalom listáját és az előadás vázlatát az előadás előtt egy héttel előre megküldi a tudományos titkárnak, aki szétküldi minden oktatónak és hallgatónak. A megvitatásban kötelezően részt vesznek a doktoranduszok is, akik az előre megküldött anyagból felkészülnek a vitára.

2. félév: Saját kutatásról szóló hallgatói beszámoló

A hallgató az előadás vázlatát az előadás előtt egy héttel előre megküldi a tudományos titkárnak, aki szétküldi minden oktatónak és hallgatónak.

3. félév: Módszertani probléma feldolgozása és bemutatása

A hallgató a saját kutatása kapcsán felmerült módszertani kérdésekről, problémákról tart előadást, a kérdéseket a szakirodalomra reflektálva fogalmazza meg. A beszámoló célja, hogy a doktorandusz mind a saját mind a doktori program többi hallgatója számára releváns módon értelmezzen egy szabadon választott kutatás-módszertani problémát, annak lehetséges megoldási kísérleteivel, etikai kérdéseivel, kutatástörténetével.

A hallgató az előadás vázlatát az előadás előtt egy héttel előre megküldi a tudományos titkárnak, aki szétküldi minden oktatónak és hallgatónak.

4. félév: Egy, a disszertáció témájából írt tanulmány vagy a disszertáció egy fejezetének bemutatása és megvitatása.

A tanulmány lehet megjelent vagy megjelenés alatt álló, vagy kifejezetten erre az alkalomra írt tanulmány. A szöveget a doktorandusz az előadása előtt két héttel eljuttatja a tudományos titkárnak, aki szétküldi minden oktatónak és hallgatónak. Az órán a doktorandusz bemutatja és vitára bocsátja a tanulmányt.

A beszámoló célja kettős: a) a hallgatók vitakultúrájának fejlesztése; b) a műhelymunkában való részvétel, a kritikák, kérdések és vélemények megfogalmazása révén az írásmű színvonalának emelése. A vitában való részvétel a hallgatók számára kötelező.

Az órai feladatok teljesítése minimum egy óra (60 perc), tehát a hallgató legalább egy órás előadást tart az adott problémáról, feladatról. A kurzus teljesítésének feltétele a hallgatói aktivitás, a beszámolók kritikai értékelése, hozzászólás, véleménynyilvánítás. A doktoranduszok munkájának értékelését a félév során teljesített beszámoló(k) és a műhelymunkán való aktív és konstruktív részvétel együttesen adja. A doktorandusz munkájának értékelését a doktori program oktatói végzik el.

 

5.     A hallgató minden félévben meghallgat egy, a doktori program által szervezett előadást, vagy részt vesz egy doktori védésen vagy szakmai műhelyvitán. A részvételt jelenléti ívvel ellenőrizzük.

 

A félévek beosztása:

A doktori alkalmak időpontjáról és azok programjáról a tudományos titkár tájékoztatja a hallgatót. A hallgatói jelenlétet a Doktori Program jelenléti ívvel ellenőrzi. A hallgató előrelátható távollétéről előre értesíti a tudományos titkárt. Egy félévben egy, ún. konferencia-hiányzás elfogadott: amennyiben a hallgató előad a konferencián, az előadása anyagát leadja a konzulensének és a tudományos titkárnak, ha pedig hallgatóként vett részt a konferencián, egy 5 oldalas beszámolót készít a konferenciáról, és azt adja le. Ez a konferencia-beszámoló nem egyezhet meg a Kutatás szemináriumon teljesítendő konferencia-feladattal.

Ezen feletti igazolt távollét eseti elbírálás alapján külön feladat teljesítésével pótolható. Hiányos jelenlét vagy a feladatok nem teljesítése esetén a kurzus nem teljesíthető, újra fel kell venni.

A hosszú távú terepmunka a doktori program vezetőjének engedélyével lehetséges.

A doktorandusz a hallgatói jogviszonyának fennállása mellett külföldi részképzésben is részt vehet. A külföldi tanulmányút során szerzett ismeretek elfogadását tanulmányi és vizsgaszabályzat 54-55. §-ai alapján a Kreditátviteli Bizottságtól kell kérelmeznie a doktorandusznak, azzal, hogy a Kreditátviteli Bizottság a döntése előtt kikéri a témavezető javaslatát. (lásd Egyetemi Doktori Szabályzat 23. § (7))

Halasztás: A képzés ideje alatt a hallgató háromszor egy, összesen 3 év halasztást kérhet.

Egyszerre maximum egy év halasztást kérhet, tehát halasztási kérelmét - szükség esetén - évente meg kell ismételnie. Kérelmét a Doktori Program vezetőjének kell benyújtania az adott szemeszter időbeosztásában megjelölt határidőig. Az időbeosztás minden félév előtt megjelenik a PTE BTK honlapján.

 
Összeállította:
Dr. Vargyas Gábor
programvezető
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok Doktori Program

és
Dr. Farkas Judit
egyetemi adjunktus
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok Doktori Program

Pécs, 2015. január 15.