Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
NÉPRAJZ-KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

 

KOMPLEX PhD vizsga részletei 2018. május

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tisztelt Doktoranduszok!

 

Önök a 2016 szeptemberétől bevezetett képzésben jelenleg negyedik aktív félévüket töltik, ez azt jelenti, hogy amennyiben a komplex vizsgára jelentkezés feltételeit teljesítik és a szemesztert befejezik, a rendes vizsgaidőszak végét követő június 18-30. közötti időszakban komplex vizsgázniuk kell. Sajnos, a komplex vizsga későbbre halasztásának lehetősége nincs, aki most a feltételek teljesítésének hiányában nem tud, vagy valamilyen okból nem akar vizsgázni, annak a hallgatói jogviszonya 2018. augusztus 31. napjával megszűnik, így a disszertációs szakaszba kerülés és a fokozatszerzés lehetőségét ebben a jogviszonyában elveszíti.

 

A tanév ütemezése szerint jelenleg aktuális időszakok a következők:

„Kurzusfelvétela kutatási kreditekhez tartozó kódokra a Neptunon keresztül

2018. május 2. 8:00-május 22.

Vizsgaidőszak kezdete

2018. május 14.

Komplex vizsgára jelentkezés (a képzési és kutatási szakaszban résztvevő hallgatóknak és csak kutatási és disszertációs szakaszra jelentkezőknek)

2018. május 22.

Vizsgaidőszak vége, jegyek rögzítése a Neptunban doktoranduszoknak

2018. június 12., június 15.

Komplex vizsgák

2018. június 18-június 30.

A tanév vége doktoranduszoknak (és komplex vizsga pótidőszak)

2018. augusztus 31.

 

A határidők betartása minden esetben nagyon fontos, a feladatok szabályszerű végrehajtásához a kijelölt dátumokat feltétlenül tartanunk kell. Tájékoztatom Önöket, hogy a szoros beosztás mellett az időszakok kijelölése szabályos, a rendes vizsgaidőszakot a komplex vizsgák és a felvételi időszak miatt ugyan rövidebbre kellett vennünk, hossza azonban így is megfelel a szabályzatokban előírtnak.

 

Ahogy látják, május 22-ig lehet komplex vizsgára jelentkezni a programjuknál. A komplex vizsgára jelentkezés nem a Neptunban történik, hanem személyesen vagy postai úton a programjukhoz benyújtott dokumentumok formájában. Ehhez csatolok Önöknek egy jelentkezési lapot és egy MTMT nyilatkozatot. Ezeken kívül a program által megszabott dokumentumokat kell még elkészíteniük és az általuk adott határidőre beadniuk, ezekről részletesen a doktori referenseknél vagy a programvezetőknél érdeklődhetnek.

A képzési és kutatási szakaszban résztvevő doktoranduszok komplex vizsgára jelentkezésének feltétele a doktori program képzési tervében meghatározott kreditek közül legalább 90 már teljesített kredit, beleértve valamennyi képzési kreditet. Amelyik programnál a tantervi ütemtervben a 4. szemeszterben még tanóra szerepel, annak/azoknak a tárgynak/tárgyaknak a jegyét május 15-ig be kell írni, hogy a komplex vizsgára jelentkezés feltétele teljesüljön.

Mivel a Neptunban teljesítményelemzés funkció nincs, a hallgatói adatokat pedig sem a programreferensek, sem a témavezetők/programvezetők/iskolavezetők nem látják, a kreditellenőrzést más módon tudjuk csak elvégezni. Kérem, aki szeretne komplex vizsgázni, válaszlevelében május 18-ig jelezze, hogy kér törzslapot a kreditellenőrzéshez és ezt a jelentkezésével együtt nyújtja be a programjához, vagy hogy már korábban kért igazolást és eljuttatta az adatokat a programjához. Aki nem fog komplex vizsgázni, kérem, szintén írásban jelezze ezt nekem és a programvezetőjének.

Kérem, hogy aki eltérést talál a tantervében és a Neptunban szereplő kreditek között, az a problémát feltétlenül jelezze a programjánál, mert a javításokhoz a doktori adminisztrátorokon kívül oktatásszervezői segítségre is szükség lehet, esetlegesen még a Neptun mintatantervek is korrekcióra szorulhatnak.

 

A kreditellenőrzést követően a jelentkezési lapokat és az MTMT nyilatkozatokat a programvezetők/iskolavezetők aláírják, a jelentkezések befogadásáról a programreferensek (doktori adminisztrátorok) egy-egy másolati példány megküldésével június 5-ig tájékoztatják Önöket és a doktori irodát.

A PTE térítési és juttatási szabályzatában foglaltak szerint a komplex vizsgának 20000 forintos díja van, e díj befizetésének határideje 2018. június 15. napja lesz. A vizsgadíj befizetéséről igazolást kell küldeniük a programjuknak legkésőbb június 18-ig. Nem vehet részt a komplex vizsgán, aki  a vizsgadíj befizetését határidőre nem igazolta.

Még a június 18-30. között sorra kerülő komplex vizsgák előtt teljesíteniük kell a 2017/2018. tavaszi szemeszter követelményeit. Május 22-ig tart a kutatási kreditekhez tartozó kódok felvétele a Neptunban, kérem, hogy minden még hiányzó kódjukat vegyék fel és ügyeljenek rá, hogy június 15-ig az utolsó jegyük is kerüljön be a Neptunba.

A komplex vizsgák konkrét időpontjairól a programjuktól kapnak tájékoztatást.

 

A komplex vizsgáról:

A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A bizottság legalább három tagból áll. A bizottsági tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az Egyetemmel. A bizottság elnöke egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens, habilitált főiskolai tanár, Professor Emeritus vagy a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező oktató, kutató lehet. A bizottság valamennyi tagjának tudományos fokozattal kell rendelkeznie. A bizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője, de a vizsgaeredmény kialakítását véleményével segíti. Véleményét írásban a komplex vizsga előtt adja át a bizottságnak, vagy ha a doktori iskola szabályzata úgy rendelkezik, személyesen is részt vehet a vizsgán.

A komplex vizsga két részből áll: a) az elméleti részből, amely során a doktorandusz a doktori program képzési tervének legalább két tárgyából/témaköréből tesz vizsgát, a vonatkozó tudományág szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot és b)  a tudományos előrehaladásról való beszámolásból.

A komplex vizsga elméleti részében a beszámoltatás a doktori iskola szabályzatában foglaltak szerint zajlik, a tárgyak/témakörök kiválasztása véletlenszerűen, vagy a témavezető / programvezető / doktori iskolai tanács javaslatára, vagy az előzetes zárt ülésen született megállapodás szerint történik. A megszerezhető pontszámokat a doktori iskola saját szabályzatában határozza meg, a vizsgarész akkor sikeres, ha a vizsgabizottság a doktorandusznak a megszerezhető pontszámok minimum 60 %-át megadta.

A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában ad számot saját kutatási területének szakirodalmi ismereteiről, beszámol a doktori témájában végzett kutatásainak eredményeiről, megjelent tudományos közleményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését. (A komplex vizsga második részéhez előzetesen beadandó dokumentumok tartalmi és formai követelményeit, a benyújtásuk idejét és módját a saját szabályzatukban adják meg a doktori iskolák.)

A saját kutatási részben is el kell érnie a doktorandusznak az adható pontszámok legalább 60 %-át.

A komplex vizsga akkor sikeres, ha mind az elméleti, mind a saját kutatási részben teljesítette a doktorandusz a minimumkövetelményt.

A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban ismételheti meg.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy akiknek nem lesz meg a megfelelő kreditszámuk a komplex vizsgára jelentkezéshez, azoknak a 2018. augusztus 31. napjával történő jogviszony-megszüntetéséről szóló határozatot a doktori iskola tanácsa hozza. Több félévet nem aktiválhatnak, doktori képzésben új felvételi eljárást követően vehetnek ismét részt. (Lehetséges komplex vizsgával, egyéni felkészülőként csak a kutatási és disszertációs szakaszra bekerülniük.)

Akiknek nem sikerül a komplex vizsgájuk a rendes időszakban, a program által kijelölt napon (legkésőbb augusztus 31-ig) pótvizsgázhatnak. A pótvizsgára ismét be kell fizetni a 20000 forintos díjat, ennek határideje a BTK KDHT döntése alapján 2018. augusztus 24.

Akinek második alkalommal is sikertelen a komplex vizsgája,  2018. augusztus 31. napjával megszűnik a jogviszonya, erről a doktori iskola hozza meg a határozatot.

 

A Neptunban az eredmények rögzítése július 15-ig, illetve augusztus 31-ig történik meg, más lehetőség híján a „záróvizsga részeredmények” között. Mivel ehhez a felülethez a doktori adminisztrátorok/referensek/programvezetők egyike sem fér hozzá, a komplex vizsgák jegyzőkönyveit a lehető leggyorsabban el kell juttatniuk a doktori irodába.

A komplex vizsgák sikerességétől vagy sikertelenségétől függően Neptunban a következő félévi bejelentkezések engedélyezése vagy letiltása történik. A komplex vizsgát sikerrel teljesítőknek új beiratkozásra nincs szükségük, ugyanúgy csak aktívra kell állítaniuk a félévi státuszukat a Neptunban mint korábban.

A kutatási és disszertációs szakaszban mindössze két félévet lehet halasztani. Maximum négy aktív félév alatt teljesíteni kell a még hiányzó kb. 120 kreditet, a 240 kredites abszolutórium megszerzése a PhD dolgozat benyújtásának feltétele. A komplex vizsgától számított három éven belül a dolgozatot be kell nyújtani.

 

Kérem, a fentiekkel kapcsolatos általános kérdéseikkel engem, a szakmai jellegű vagy doktori iskolák saját hatáskörében szabályozott részletek ügyében a programjukat keressék.

 

Szívélyes üdvözlettel:

 

 

Horváth Judit
ügyintéző
PTE BTK Kari Hivatal
Doktori Iroda
7624 Pécs, Ifjúság útja 6. D/104.
tel.: (72) 503600/24527

 

Fogadóidő 2016 szeptemberétől munkanapokon 9:00-12:00 között.