Nyomtatóbarát változatPDF változat

A néprajz mesterszak általános alapvető célja,
- hogy olyan szakembereket képezzen, akik a kultúrakutatás elméleti és gyakorlati kérdéseiben és problémáiban jártasan, módszertani szempontból képzetten képesek a múltbeli és jelenkori magyar és európai, valamint Európán kívüli társadalmak kultúráját, mindennapi életének jelenségeit elemezni, értelmezni.
- hogy a mesterképzést elvégző szakemberek legyenek képesek a szaktudomány önálló művelésére, szakmai-módszertani továbbfejlesztésére, reflexív társadalomtudományi kutatómunkára.
- hogy a mesterképzést elvégző szakemberek értsék, ismerjék és tudják alkalmazni a néprajz hazai és nemzetközi kortárs irányzataihoz kapcsolódó elméleti-módszertani elveket, gyakorlatot.

A szakot indítani kívánó intézményre jellemző, a program által hangsúlyosan kezelt célok (a képzés egyéni céljai):
- a szocio-kulturális folyamatok megértése a tradicionális és a jelenkori, globális világban, az európai és az Európán kívüli társadalmakban;
- ezen szocio-kulturális folyamatok elméleti szintű értelmezése;
- továbbá gyakorlati hasznosságot kialakító készségek kialakítása, fejlesztése;
- elméleti és gyakorlati kompetenciák szakmai tevékenység körében alkalmazható módszereinek és készségeinek kialakítása;
- a szakiránynak megfelelő speciális ismeretek és készségek megszerzése.

Az intézményben mesterképzést elvégző szakemberek a program által hangsúlyosan kezelt célok, kompetenciák elsajátíttatása eredményeképpen:
- rendelkezni fognak a szükséges elméleti és módszertani ismeretekkel, illetve készségekkel;
- képesek lesznek az önálló szakmai tevékenység megkezdésére (kulturális és oktatási intézményekben, múzeumokban, civil szervezetekben);
- képesek lesznek elméleti tevékenységre (szakmai kommunikációra, kutatásra, illetve a doktori képzésbe történő továbblépésre).

A képzés során választható szakirányok: európai etnológia, kulturális antropológia (a hivatkozásokra kattintva letölthetőek a szakirányok tantervei).

Felvételi feltétele:
1. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
- Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: néprajz alapképzési szak.
- Az 2. pontban meghatározott feltételekkel vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

2. A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint a folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, kulturális antropológia, vallástudomány, művelődéstörténet ismeretköreiből.

A végzettség megnevezése: "okleveles néprajz mesterszakos bölcsész"

Képzési szint: MA/MSC

Tagozat: Nappali.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A képzés tanterve letölthető ide kattintva.